Nieuwsbrief “Vitaal Opsterland 2”

Opsterland vitaal

Door informatiebijeenkomsten van de gemeente weten inwoners nu dat de dorpsvoorzieningen en -accommodaties, op termijn niet allemaal meer op het huidige peil kunnen of moeten blijven. De raad heeft dat onlangs in een nota vastgesteld.

In maart en april worden in alle dorpen opnieuw bijeenkomsten gehouden. Doel hiervan is om per dorp in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn. De gemeente maakt per dorp een realistische voorspelling van de gevolgen voor voorzieningen.

De gemeente legt deze uitwerking vast in een zogenaamde scenarionotitie. Deze notitie is uiterlijk juli klaar. Vanzelfsprekend worden de resultaten ook weer met de plaatselijke belangen en maatschappelijke organisaties besproken en zonodig verder uitgewerkt.

In december 2012 stelt de gemeenteraad een einddocument met de conclusies en aanbevelingen voor de gewenste ontwikkelingen van voorzieningen en accommodaties voor ieder dorp vast.

Lees meer over dit project in de Nieuwsbrief Vitaal Opsterland 2 maart 2012.